Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Reveiewed Journal

header photo

Language

                                               

 

                        

 

Sr. No. 

                                           Name

    1

Nguyen Kim Anh, [Hanoi] Virtnam

   2

Prof. Andrew Cherepanow, Detroit, Michigan [USA]

   3

Prof. S. N. Bharambe, Jalgaon[M.S]

  4

Dr. R. K. Narkhede, Nanded [M.S]

  5

Prof. B. P. Mishra, Aizawal [Mizoram]

  6

Prin. L. N. Varma ,Raipur [ C. G.]

  7

Dr. C. V. Rajeshwari, Pottikona [ AP]

  8

Prof. R. J. Varma ,Bhavnagar [Guj]

  9

Dr. D. D. Sharma, Shimla [H.P.]

10

Dr. Abhinandan Nagraj, Benglore[Karanataka]

11

Dr. Venu Trivedi ,Indore[M.P.]

12

Dr. Chitra Ramanan Navi ,Mumbai[M.S]

13

Dr. S. T. Bhukan, Khiroda[M.S]

14

Prin. A. S. Kolhe Bhalod[M.S]

15

Prof.Kaveri Dabholkar Bilaspur [C.G]